Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng đề-ca-mét vuông :

Bài 4. Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng dề-ca-mét vuông :

a) 5dam223m2;    b) 16dam91m2            c) 32dam2 5m2.

Bài làm

a) 5dam2 23m2 = 5dam+ \( \frac{23}{100}\) dam2

     \( =5\frac{23}{100}\) dam2

b) 16dam91m2 = 16dam+ \( \frac{91}{100}\) dam2 

    \( =16\frac{91}{100}\) dam

c) 32dam2 5m2 = 32dam+ \( \frac{5}{100}\) dam

   \( =32\frac{5}{100}\) dam