Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

Bài 4. Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

         a)  ;                                          b) 

Hướng dẫn giải: 

a) Tập xác định D = R ; y' = 0 ⇔ x = 0 ;  = 0 .

         Ta có bảng biến thiên :

         Từ bảng biến thiên ta thấy  = 4 .

         b) Tập xác định D = R. y’ = 12x2 – 12x3 = 12x2 (1 – x) ;

                                          y’ = 0 ⇔  x = 0, x = 1 ;  = -∞ .

         Ta có bảng biến thiên :

         

         Từ bảng biến thiên ta thấy  = 1 .