Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho từ từ phenol vào

Cho từ từ phenol vào nước brom (1) ; stiren vào dung dịch brom trong CCl4 (2). Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải:

(1)    Nước brom nhạt màu: có kết tủa trắng của 2,4,6,tribromphenol.

(2)    Dung dịch brom nhạt màu có chất lỏng nặng sánh của CH2BrCHBrC6H5