Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

A. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn vô định hình.

B. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

C. Chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hình.

D. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

Hướng dẫn giải:

Chọn B