Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

4. Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?

4. Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?

A. Heli.

B. Cacbon.

C. Sắt.

D. Urani.

Trả lời:

Trong số các hạt nhân heli, cacbon, sắt, urani thì sắt có năng lượng liên kết riêng lớn nhất vì sắt là hạt nhân trung bình.