Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ propen và các chất vô cơ

Từ propen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải:

CH3CH=CH2  \(\overset{+HBr}{\rightarrow}\)  CH3CHBrCH3   \(\overset{+NaOH}{\rightarrow}\)  CH3CH(OH)CH3

CH3CH=CH2  \(\overset{Br_{2}}{\rightarrow}\)  CH3CHBrCH2Br  \(\overset{+NaOH}{\rightarrow}\) CH3CH(OH)CH2OH

Học sinh có thể làm cách khác. Ví dụ:

CH3CH=CH2     + H2O  \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\) 

3 CH3CH=CH2     + 2KmnO4   + 4H2O →    +2KOH + 2MnO2