Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:

4. Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:

Nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là:

A. củi, gỗ, than cốc.

B. than đá. xăng dầu.

C. xăng, dầu.

D. khí thiên nhiên.

Hướng dẫn:

Đáp án: D