Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

4. Chọn câu đúng.

4. Chọn câu đúng.

Tính chất hóa học của một nguyên tố phụ thuộc:

A. nguyên tử khối;

B. số khối;

C. khối lượng nguyên tử;

D. số các đồng vị.

Trả lời:

A. Tính chất hóa học của một nguyên tố phụ thuộc vào nguyên tử số của nguyên tố đó.