Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi...

4. Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A.

Hướng dẫn.

Vì A là este no, đơn chức nên có công thức phân tử là CH2nO2.

Ta có \(n_{A}=n_{O_{2}}=\frac{3,2}{32}=0,1\) (mol)

=>  MA = 74 g/mol =>14n+32 = 74 => n = 3.

=>  Công thức phân tử của A là C3H6O2.

b) 

nRCOONa  = 0,1 (mol) => MRCOONa = 68 g/mol =>R là H

Công thức cấu tạo của A là HCOOC2H5 (etyl fomat).