Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số:

Bài 4. Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số

 y = x3 – mx2 – 2x + 1

luôn luôn có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.

Hướng dẫn giải:

y’ = 3x2 – 2mx – 2 , ∆’ = m2  + 6 > 0 nên y’ = 0 có hai nghiệm phân biệt và y’ đổi dấu khi qua các nghiệm đó.

Vậy hàm số luôn có một cực đại và một cực tiểu.