Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn?

4. Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn?

a) Fe + CuSO4 (2M)                và        Fe + CuSO4 (4M)

b) Zn + CuSO4 (2M, 250C)       và        Zn + CuSO4 (2M,500C)

c) Zn(hạt) + CuSO4 (2M)           và        Zn(bột) + CuSO4 (2M)

d) 2H2 + O2 \(\overset{t^{o}thuong}{\rightarrow}\) 2H2O     và        2H2 + O2 \(\xrightarrow[Pt]{t^{o}thuong}\) 2H2O

(Nếu không có gì thêm là so sánh trong cùng điều kiện).

Lời giải.

Những phản ứng có tốc độ lớn hơn:

a) Fe + CuSO4 (4M)

b) Zn + CuSO4 (2M,500C)

c) Zn(bột) + CuSO4 (2M)

d)  2H2 + O2 \(\xrightarrow[Pt]{t^{o}thuong}\) 2H2O

a