Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy ghép các quá trình ghi bên trái

4. Hãy ghép các quá trình ghi bên trái với các phương trình tương ứng ghi bên phải.

1. Quá trình đẳng nhiệt                              a) \(\frac{p_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{T_{2}}\)

2. Quá trình đẳng tích                                b) \(\frac{V_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{V_{2}}{T_{2}}\)

3. Quá trình đẳng áp                                 c) p1V1 = p2V2

4. Quá trình bất kì                                       d) \(\frac{p_{1}V_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{2}V_{2}}{T_{2}}\)

Bài giải:

1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d.