Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?

4. Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?

Bài giải:

- Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) là đường hypebol