Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các số sau dưới dạng số thập phân.

Viết các số sau dưới dạng số thập phân:

a) \(\frac{3}{10}\) ; \(\frac{3}{100}\) ; \(4\frac{25}{100}\) ; \(\frac{2002}{1000}\).

b) \(\frac{1}{4}\) ; \(\frac{3}{5}\) ; \(\frac{7}{8}\) ; \(1\frac{1}{2}\).

Bài giải:

a)  \(\frac{3}{10}\) = 0,3 ;        \(\frac{3}{100}\)= 0,03 ;           \(4\frac{25}{100}\) = 4,25;            \(\frac{2002}{1000}\) = 2,002.

b)   \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{25}{100}\) ;       \(\frac{3}{5}\) = \(\frac{6}{10}\) = 0,6

\(\frac{7}{8}\) = \(\frac{7.125}{8.125}\) = \(\frac{875}{1000}\); 

\(1\frac{1}{2}\) = \(1\frac{5}{10}\) = 1,5.