Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh các phân số.

So sánh các phân số:

a) \(\frac{3}{7}\) và \(\frac{2}{5}\)

b) \(\frac{5}{9}\) và \(\frac{5}{9}\)
 
c) \(\frac{8}{7}\) và \(\frac{7}{8}\)
 
Bài giải:
a) Ta có: \(\frac{3}{7}\)  = \(\frac{3.5}{7.5}\) = \(\frac{15}{35}\);
 
\(\frac{2}{5}\) = \(\frac{2.7}{5.7}\) = \(\frac{14}{35}\);
Vì \(\frac{15}{35}\) > \(\frac{14}{35}\) nên  \(\frac{3}{7}\) > \(\frac{2}{5}\)

b) Ta có \(\frac{5}{9}\) < \(\frac{5}{8}\)
 
c)  \(\frac{8}{7}\) = \(\frac{8.8}{7.8}\) = \(\frac{64}{56}\);
 
\(\frac{7}{8}\) = \(\frac{7.7}{8.7}\) = \(\frac{49}{56}\);
 
Vì \(\frac{64}{56}\) > \(\frac{49}{56}\) nên  \(\frac{8}{7}\)  <  \(\frac{7}{8}\).
 
Cách khác: Vì \(\frac{8}{7}\) > 1 ;  \(\frac{7}{8}\) < 1 nên   \(\frac{8}{7}\)  <  \(\frac{7}{8}\).