Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng (P)

4. Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng (P) với dòng điện thẳng I ( Hình 23.8). Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên ?

A. (C) dịch chuyển trong P lại gần I hoặc ra xa I

B. (C) dịch chuyển trong P với vận tốc song song với dòng I.

C. (C) cố định, dây dẫn thẳng mang dòng I chuyển động tịnh thiến dọc theo chính nó.

D. (C) quay xung quanh dòng điện I.

Hướng dẫn:

Chọn A. Vì lúc đó từ thông qua (C) tăng hoặc giảm, các trường hợp khác từ thông đều thay đổi.