Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hiđro sunfua từ...

4. Có những chất sau : sắt, lưu huỳnh, axit sunfuric loãng.

a) Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hiđro sunfua từ những chất đã cho.

b) Viết phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng xảy ra và cho biết vai trò của lưu huỳnh trong các phản ứng.

Lời giải.

a) Hai phương pháp điều chế H2S từ những chất trên.

       Fe    +   S  ->  FeS                                                                  (1)

       FeS  +    H2SO4   ->   FeSO4  +  H2S                                           (2)

       Fe    +    H2SO4   ->   FeSO4  +  H2                                              (3)

       H2    +   S     ->   H2S                                                               (4)

b) Vai trò của S trong phản ứng (1), (4) : S là chất oxi hóa.

a