Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình:

Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình:

 \(s(t) = {1 \over 4}{t^4} - {t^3} + {{{t^2}} \over 2} - 3t\)

Trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng m.

a) Tính v(2), a(2), biết v(t), a(t) lần lượt là vận tốc, gia tốc của chuyển động đã cho

b) Tính thời điểm t mà tại đó vận tốc bằng 0.

Trả lời:

a) Ta có:

v(t) = s’(t) = t3 – 3t2 + t – 3

a(t) = s’’(t) = 3t2 – 6t + 1

Do đó: v(2) = -5; a(2) = 1

b) v(t) = 0 ⇔ t3 – 3t2 + t – 3

⇔ t = 3

Vậy t  = 3