Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

4. Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được...

4. Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A.Zn.                                        B.Fe.

C.Al.                                         D.Ni.

Trả lời.

Đáp án B.

Gọi kim loại R có hóa trị n, ta có :

2R + 2nHCl -> 2RCln + nH2.

 

Ta có \(n_{H_{2}}=\frac{0,336}{22,4}=0,015\).

mR phản ứng  = \(\frac{2.0,015}{n}.M_{R}=\frac{50.1,68}{100}\)

=> MR = 28n => Chỉ có n = 2, MR = 56 là phù hợp.