Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

4. Trên nhãn của chai rượu đều có ghi các số, thí dụ...

4. Trên nhãn của chai rượu đều có ghi các số, thí dụ 45o,18o, 12o.

a) Hãy giải thích ý nghĩa của các số trên.

b) Tính số ml rượu etylic có trong 500 ml rượu 45o.

c) Có thể pha chế được bao nhiêu lít rượu 25o từ 500 ml rượu nguyên chất ?

Lời giải.

a) Các con số 45o, 18o, 12o là các con số chỉ độ rượu hay phần thể tích của rượu C2H5OH có trong 100 phần thể tích của hỗn hợp (rượu và nước ). Các con số trên có ý nghĩa là :

Trong 100ml hỗn hợp (rượu và nước) có 45ml, 18ml, 12ml C2H5OH.

b) Rượu 45o nghĩa là : 100ml rượu có 45ml C2H5OH.

Vậy 500ml rượu có x ? ml C2H5OH.

      \(x = 500.\frac{45}{100}=225\) ml.

c) Từ 500 ml C2H5OH rượu nguyên chất có thể pha chế:

 \(V_{C_{2}H_{5}OH}(25^{o})=.\frac{100}{(^{o})C_{2}H_{5}OH}\).

                               =  \(500\frac{100}{25}\) = 2000 ml = 2 (lít).