Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy cho biết tính chất hóa học đặc trưng của

4. Hãy cho biết tính chất hóa học đặc trưng của

a) Hiđro sunfua.

b) lưu huỳnh đioxit.

Dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa.

a) Tính chất hóa học của hiđro sunfua:

- Hiđro sunfua tan trong nước thành dung dịch axit rất yếu.

- Tính khử mạnh :

                                 H2S  +  O2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)   2S  +  2H2O.

                                 H2S  +  3O2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)   2SO3  + 2H2O

b) Tính chất hóa học của lưu huỳnh đioxit

- Lưu huỳnh đioxit là một oxit axit :

+ SO2 tan trong nước thành dung dịch axit H2SO3, là axit yếu:  

                SO2    +   H2O   -> H2SO3

+ SO2 tác dụng với dung dịch bazơ, tạo nên hai muối :

              SO2  +  NaOH    ->  NaHSO3.

               SO2 + 2NaOH    ->  Na2SO3  + H2O.

- Lưu huỳnh đioxit là chất khử và là chất oxi hóa

         SO2  +  Br2  + 2 H2O  ->  2HBr   +   H2SO4

        SO2  +   2H2S   ->  3S  +  2H2O.

a