Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Tính |z|

Bài 4. Tính |z| với:

a) z = -2 + i√3;                         b) z = √2 - 3i;

c) z = -5;                                  d) z = i√3.

Hướng dẫn giải:

a) |z| = \( \sqrt{(-2)^{2}+(\sqrt{3})^{2}}=\sqrt{7}\);             b) |z| = \( \sqrt{(\sqrt{2})^{2}+(-3)^{2}}\) = √11

c) |z| = \( \sqrt{(-5)^{2}}\) = 5                              d) |z| = \( \sqrt{(\sqrt{3})^{2}}\) = √3