Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Nếu \(\sqrt {2 + \sqrt x }  = 3\) thì x bằng:

(A) 1;              (B) √7;                        (C) 7                (D) 49

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn trả lời:

Ta có: \(\sqrt {2 + \sqrt x }  = 3\) . Vì hai vế đều dương, ta bình phương hai vế

\({\left( {\sqrt {2 + \sqrt x } } \right)^2} = {3^2} \Leftrightarrow 2 + \sqrt x  = 9 \Leftrightarrow \sqrt x  = 7 \Leftrightarrow {\left( {\sqrt x } \right)^2} = {7^2} \Leftrightarrow x = 49\)

Chọn đáp án D