Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,65g bột kẽm...

4. Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,65g bột kẽm và 0,224 g bột lưu huỳnh trong ống nghiệm đậy kín không có không khí. Sau phản ứng, người ta thu được chất nào trong ống nghiệm ? Khối lượng là bao nhiêu ?

Ta có :

nZn = \(\frac{0,65}{65}=0,01\) mol, nS = \(\frac{0,224}{32}=0,007\) mol.

Phương trình hóa học của phản ứng:

  Zn  +  S  ->   ZnS

0,07  0,07 0,07 (mol)

Khối lượng các chất sau phản ứng:

mZn(dư) = (0,01 -0,007).65 = 0,195 gam.

mZnS = 0,007.97 = 0,679g.

a