Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày phương pháp hóa học

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt hai khí không màu propan và xiclopropan đựng trong các bình riêng biệt.

Hướng dẫn giải:

Dùng thuốc thử là dung dịch brom nhận biết dc xiclopropan do hiện tương làm mất màu dung dịch brom, propan không làm mất màu dung dịch brom.