Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

Bài 4. Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

Hướng dẫn giải:

Chia lăng trụ ABD.A'B'D' thành ba tứ diện DABD', A'ABD', A'B'BD'. Phép đối xứng qua (ABD') biến DABD' thành A'ABD', phép đối xứng qua (BA'D') biến A'ABD' thành A'B'BD' nên ba tứ diện DABD', A'ABD', A'B'BD' bằng nhau.

Làm tương tự đối với lăng trụ BCD.B'C'D' ta sẽ chia được hình lập phương thành sáu tứ diện bằng nhau.