Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phản ứng của các đơn

Phản ứng của các đơn chất halogen với nước xảy ra như thế nào? Viết phương trình phản ứng nếu có?

Hướng dẫn giải:

Khi tan trong nước, các halogen tác dụng với nước, flo phản ứng mạnh mẽ với nước giải phóng oxi

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

Với brom và clo thì phản ứng xảy ra theo hướng khác, brom tác dụn với nước chậm hơn.

Br2 + H2O\(\rightleftharpoons\) HBr+ HbrO

Cl2 + H2O \(\rightleftharpoons\)HCl + HClO

Iot không phản ứng với nước.