Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Một hình trụ có đáy là 7 cm, diện tích xung quanh bằng 352 cm2. Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

Bài 4. Một hình trụ có đáy là 7 cm, diện tích xung quanh bằng 352 cm2. Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

(A) 3,2 cm;            (B) 4,6 cm;             (C) 1,8 cm;

(D) 2,1 cm;            (E) Một kết quả khác.

Giải:

Ta có : Sxq= 352 cm2, r = 7cm

Từ công thức Sxp: 2πrh suy ra h= \(\frac{S_{xq}}{2\Pi r}\) 

=> h= \(\frac{352}{2.3,14.7}\) = 8 (cm)

 Vậy chon e.