Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học của axit clohidric để làm thí dụ:

a)      Đó là những phản ứng oxi hóa khử

b)      Đó không phải là là những phản ứng oxi hóa khử

Hướng dẫn giải:

a)      Axit clohidric tham gia  phản ứng oxi hóa khử đóng vai trò là chất khử:

\(\overset{+6}{K_{2}Cr_{2}O_{7}}\) + 14\(\overset{-1}{HCl}\)→ 3\(\overset{0}{Cl_{2}}\)+ 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O

\(\overset{+4}{PbO_{2}}\)+ 4\(\overset{-1}{HCl}\)→ \(\overset{0}{Cl_{2}}\)+ 2H2O

b)      Axit clohidric tham gia  phản ứng không oxi hóa khử

CaCO3  + 2HCl → CaCl2 + CO2↑  + H2O

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

a