Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết theo mẫu:

Viết theo mẫu:

Đọc số

Viết số

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Hàng trăm triệu

Hàng chục triệu

Hàng triệu

Hàng trăm nghìn

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

 

Ba trăm mười hai triệu

312 000 000

3

1

2

0

0

0

0

0

0

 

236 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chín trăm chín mươi triệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy trăm linh tám triệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0

0

0

0

0

0

0

0

 Hướng dẫn giải:

Đọc số

Viết số

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Hàng trăm triệu

Hàng chục triệu

Hàng triệu

Hàng trăm nghìn

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

 

Ba trăm mười hai triệu

312 000 000

3

1

2

0

0

0

0

0

0

Hai chăm ba mươi sáu triệu

236 000 000

2

3

6

0

0

0

0

0

0

Chín trăm chín mươi triệu

990000000

9

9

0

0

0

0

0

0

0

Bảy trăm linh tám triệu

708000000

7

0

8

0

0

0

0

0

0

Năm trăm triệu

500000000

5

0

0

0

0

0

0

0

0