Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

GỚI Ý LÀM BÀI

- Sáng 20 - 12 - 1946: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

- Thu - đông 1947: Chiến thắng Việt Bắc

- Thu - đông 1950: Chiến thắng biên giới

- 17 giờ 30 phút ngày 7 - 5 - 1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ