Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4 Trả lời các câu hỏi.

Bài 4 Trả lời các câu hỏi :

a) Năm 2000 thuộc thế kỉ nào?

b) Năm 2005 thuộc thế kỉ nào?

c) Thế kỉ XXI kéo dài từ năm nào đến năm nào?

Bài 5 Tìm số tròn trăm x, biết 540 < x < 870?

Hướng dẫn giải:

Bài 4

a) Năm 2000 thuộc thế kỉ XX

b) Năm 2005 thuộc thế kỉ XXI

c) Thế kỉ XXI kéo dài từ năm 2001 đến năm 2100

Bài 5 

Các số tròn năm lớn hơn 540 và bé hơn 870 là 600; 700; 800 

Vậy x là 600; 700; 800