Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 39. Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:

Bài 39. Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:

a) y = x;             b) y = 3x;

c) y = -2x;           d) y = -x.

Hướng dẫn giải:

a) y = x

Cho x = 1 được y = 1 => A (1; 1) thuộc đồ thị.

b) y = -2x

Cho x = 1 được y = -2 => C (1; -2) thuộc đồ thị.