Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 38. Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau:

Bài 38. Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau:

Biết điểm trung bình của cả tổ là 6,6. Hãy điền các giá trị thích hợp vào hai ô còn trống (được đánh giá *).

Hướng dẫn giải:

Gọi x là tần số của biến lượng điểm 5 (0<x<10; nguyên)

Tần số của điểm 9: 10 - (1 + 2 + 3 + 3 + x) = 4 - x

Điểm trung bình của cả tổ bằng 6,6 nên

 = 6,6

⇔ 4 + 5x + 14 + 24 + 36 - 9x = 66

⇔ -4x + 78                            = 66

⇔ -4x                                    = -12

⇔ x                                       = 3

x = 3 thích hợp với điều kiện