Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết một đa thức bậc 3 với hai biến x, y có ba hạng tử

Bài 37. Viết một đa thức bậc 3 với hai biến x, y có ba hạng tử 

Hướng dẫn giải:

Có nhiều cách viết, chẳng hạn:

Đa thức bậc 3 có 2 biến x, y có 3 hạng tử có thể là x3 + x2y  – xy2 .