Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac để tính nhẩm:

37. Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac để tính nhẩm:

Ví dụ:  13 . 99 = 13 . (100 - 1) = 1300 - 13 = 1287.

Hãy tính: 16 . 19;      46 . 99;               35 . 98.

Bài giải:

16 . 19 = 16(20 - 1) = 320 - 16 = 304;

46 . 99 = 46(100 - 1) = 4600 - 46 = 4554;

35 . 98 = 35(100 - 2) = 3500 - 70 = 3430.