Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ?

Bài 36. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ?

a) \(0,01 = \sqrt {0,0001} \)

b) \(- 0,5 = \sqrt { - 0,25} \)

c) \(\sqrt {39}  < 7\) và \(\sqrt {39}  > 6\);

d) \(\left( {4 - 13} \right).2{\rm{x}} < \sqrt 3 \left( {4 - \sqrt 3 } \right) \Leftrightarrow 2{\rm{x}} < \sqrt {3} \)

Hướng dẫn giải:

a) Đúng

b) Sai. Số âm không có căn bậc hai.

c) Đúng vì \(7 = \sqrt {49} \) nên \(\sqrt {39}  < \sqrt {49} \) hay \(\sqrt {39}  < 7\) 

\(6 = \sqrt {36} \) nên \(\sqrt {39}  > \sqrt {36} \) hay \(\sqrt {39}  > 6\)

d) Đúng vì \(\left( {4 - \sqrt {13} } \right)2{\rm{x}} < \sqrt 3 \left( {4 - \sqrt 3 } \right) \Leftrightarrow 2{\rm{x}} < \sqrt 3 \)