Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 36 Xét 3 đoạn thẳng AB,BC,CA trên hình 36 và trả lời các câu hỏi sau:a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không ?

Bài 36 Xét 3 đoạn thẳng AB,BC,CA trên hình 36 và trả lời các câu  hỏi sau:

a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không ?

b) Đường thẳng a có cắt những đoạn thẳng nào không                                                                                        ?

c) Đường thẳng a có không cắt những đoạn thẳng nào?

Giải:
a) Không;             b) AB và AC;                       c)BC