Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần g giáo án bài 36 sinh học 12, quần thể sinh vật sinh học 9, bài 37 sinh học 12, ví dụ về quần thể sinh vật, trả lời câu hỏi bài 36 sinh học 12, bài 47 quần thể sinh vật, những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, ví dụ về quan hệ hỗ trợ

Bài 1. Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào sau đây có thể có ở một quần thể sinh vật?

Bài 3.Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện mối quan hệ nào trong quần thể? Lối sống bầy đàn ở động vật đem lại cho quần thể những lợi ích gì?