Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp. Sang học kì hai, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?

Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng \({1 \over 8}\) số học sinh cả lớp. Sang học kì hai, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn làm bài:

Gọi x là số học sinh cả lớp (x nguyên dương)

Số học sinh giỏi trong học kì I:\({1 \over 8}x\)

Số học sinh giỏi sau học kì II:\({1 \over 8}x + 3\)

Vì số học sinh giỏi trong học kì 2 bằng 20% số học sinh cả lớp nên:

 \({1 \over 8} + 3 = {{20} \over {100}}x \Leftrightarrow {1 \over 8}x + 3 = {1 \over 5}x\)

⇔\(5x + 120 = 8x\)

⇔\(120 = 3x\)

⇔\(x = 40\)

x=40 thỏa điều kiện đặt ra.

Vậy số học sinh của lớp 8A là 40.