Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 35. Một cái bồn chứa xăng gồm hai cửa hình cầu và hình trụ (h110)

Bài 35. Một cái bồn chứa xăng gồm hai cửa hình cầu và hình trụ (h110)

Hãy tính thể tích của bồn chưa theo kích thước cho trên hình vẽ.

Giải:

Thể tích cần tính gồm một hình trụ và một hình cầu. 

- Bán kính đáy của hình trụ là 0,9m, chiều cao là 3,62m. 

- Bán kính của hình cầu là 0,9 m 

Thể tích của hình trụ là :

Vtrụ = πr2h = 3,14 (0,9)2.3,62= 9,215 (m3)

Thể tích của hình cầu là: 

Vcầu=  \(\frac{4}{3}\)πR= \(\frac{4}{3}\)3,14(0,9)3 = 3,055 (m3)

Thể tích của bồn chứa xăng:

V= V trụ + V cầu = 9,215 + 3,055 = 12,27  (m3)