Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

a) Trong hình 44, hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng?

(A) \(\sin \alpha  = {b \over c}\)                   (B) \({\mathop{\rm cotg}\nolimits} \alpha  = {b \over c}\) 

(C) \(tg\alpha  = {a \over c}\)                      (D) \({\mathop{\rm cotg}\nolimits} \alpha  = {a \over c}\)

b) Trong hình 45, hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng?

(A) sin2α + cos2 α = 1;

(B) sin α = cos β;

(C) cos β = sin(90°- α);

(D) \(tg\alpha  = {{\sin \alpha } \over {\cos \alpha }}\)

Hướng dẫn làm bài:

a) Chọn C

b) Chọn C vì: cosβ = sin(90°-α) ⇔ α = β = 45°