Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 34. Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx\'

Bài 34. Vẽ hai góc kề bù xOy  và yOx', biết \(\widehat{xOy}\) =  100. Gọi Ot là thia phân giác của góc xOy và Ot' là tia phân giác của góc x'Oy. Tính số đo các góc x'Ot, xOt', tOt'.

Giải:

Hai góc xOy và x'Oy là hai góc kề bù mà \(\widehat{xOy}\) =  100nên \(\widehat{x'Oy}\)=  180- 1000  = 800.

Giải tương tự bài 33, ta được \(\widehat{x'Ot}= 130^{^{0}}\), \(\widehat{y'Ot}= 140^{^{0}}\)