Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải các phương trình trùng phương:

34. Giải các phương trình trùng phương:

a) x4 – 5x2 + 4 = 0;     b) 2x4 – 3x2 – 2 = 0;      c) 3x4 + 10x2 + 3 = 0

Bài giải:

a) x4 – 5x2+ 4 = 0.

Đặt x2 = t ≥ 0, ta có: t2 – 5t + 4 = 0; t1 = 1, t2 = 4

Nên: x1 = -1, x2 = 1, x3 = -2, x4 = 2.

b) 2x4 – 3x2 – 2 = 0.

Đặt x2 = t ≥ 0, ta có: 2t2 – 3t – 2 = 0; t1 = 2, t2 = \(-\frac{1}{2}\) (loại)

Vậy: x1 = √2; x2 = -√2

c) 3x4 + 10x2 + 3 = 0.

Đặt x2 = t ≥ 0, ta có: 3t2 + 10t + 3 = 0; t1 = -3(loại), t2 = \(-\frac{1}{3}\) (loại)

Phương trình vô nghiệm.