Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quy đồng mẫu các phân số:

Quy đồng mẫu các phân số:

a) \({{ - 5} \over 5},{8 \over 7}\)                 b) \(3,{{ - 3} \over 5},{{ - 5} \over 6}\)                     \({{ - 9} \over 7},{{ - 19} \over {15}}, - 1\)

Hướng dẫn làm bài:

Chú ý rằng: \(3 = {3 \over 1}, - 1 = {{ - 1} \over 1}\)

Quy đồng mẫu các phép tính ta có:

\({{ - 35} \over {35}},{{40} \over {35}};b){{90} \over {30}},{{ - 18} \over {30}},{{ - 25} \over {30}};c){{ - 135} \over {105}},{{ - 133} \over {105}},{{ - 105} \over {105}}\)