Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 34. Khinh khí cầu của nhà Mông gôn fi ê

Bài 34. Khinh khí cầu của nhà Mông gôn fi ê

Ngày 4 - 6 - 1783, anh em nhà Mông gôn fi ê(người Pháp) phát minh ra khinh khí cầu dùng không khí nóng. Coi khí cầu này là hình cầu có đường kính 11 m. Hãy tính diện tích mặt khinh khí cầu đó( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Giải:

Diện tích của khinh khí cầu: 

πd2 = 3,14. 11. 11 = 379,94 (m2