Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 33. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx\',

Bài 33. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết \(\widehat{xOy}\) = 1300.Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc \(\widehat{x'Ot}\).

Giải:

Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên:

\(\widehat{xOt}\) = \(\frac{1}2\widehat{xOy}\)= \(\frac{130^{0}}2\) = 650