Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 33. Giải phương trình

Bài 33. Giải phương trình

a) √2.x - √50 = 0;                  b) √3.x + √3 = √12 + √27;

c) √3.\( x^{2}\) - √12 = 0;                 d) \( \frac{x^{2}}{\sqrt{5}}\) - √20 = 0.

Hướng dẫn giải:

a) √2.x - √50 = 0 \( \Leftrightarrow\) √2.x = √50 \( \Leftrightarrow\) x = \( \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}\)

 \( \Leftrightarrow\) x = \( \sqrt{\frac{50}{2}}\) = √25 = 5.

b) ĐS: x = 4.

c) √3.\( x^{2}\) - √12 = 0 \( \Leftrightarrow\) √3.\( x^{2}\) = √12 \( \Leftrightarrow\) \( x^{2}\) = \( \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}\) \( \Leftrightarrow\) \( x^{2}\) = \( \sqrt{\frac{12}{3}}\)

\( \Leftrightarrow\) \( x^{2}\) = √4 \( \Leftrightarrow\) \( x^{2}\) = 2 \( \Leftrightarrow\) x = √2 hoặc x = -√2.

d) ĐS: x = √10 hoặc x = -√10.