Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quy đồng mẫu các phân số:

Quy đồng mẫu các phân số:

a) \({3 \over { - 20}},{{ - 11} \over { - 30}},{7 \over {15}}\)                     b) \({{ - 6} \over { - 35}},{{27} \over { - 180}}\)

Giải:

Đổi những phân số có mẫu âm thành những phân số có mẫu dương, rút gọn, rồi quy đồng.

a)\({{ - 9} \over {60}},{{22} \over {60}},{{28} \over {60}};b){{24} \over {140}},{{ - 21} \over {140}},{{15} \over {140}}\) (chú ý rằng \({{27} \over { - 180}} = {{ - 3} \over {20}})\).