Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các số dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5

Bài 31  Viết các số   \((0,25)^{8}\) và \((0,125)^{4}\)  dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5

Lời giải:

Ta có: \((0,25)^{8} = \left [ (0,5)^{2} \right ]^{8} = (0,5)^{16}\)

\((0,125)^{4} = \left [ (0,5)^{3} \right ]^{4} = (0,5)^{12}\)